Επαγγελματικός προσανατολισμός – Συμβουλευτική

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι η συμβουλευτική διαδικασία που απευθύνεται σε μαθητές άνω των 14 ετών με στόχο τη διερεύνηση και κατανόηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας τους. Αυτήν η διαδικασία θα καθοδηγήσει τον νέο και την νέα για να επιλέξει τις κατάλληλες σπουδές σύμφωνα με τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες του. Με σεβασμό και γνώση χρησιμοποιούμε τα καλυτέρα και τα πιο αποτελεσματικά διαγνωστικά εργαλεία επαγγελματικού προσανατολισμού και ψυχομετρικών τεστ που είναι διαθέσιμα από την επιστήμη.

HORIZON FULL ΤΕΣΤ

(Scientifically designed and supported be ORIENTUM)

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
 • Για μαθητές άνω των 14 ετών.
 • Επιλογή της κατάλληλης ομάδας προσανατολισμού με βάση τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα σου.
 • Ανεύρεση των επαγγελματικών κατηγοριών όπου έχεις το υψηλότερο ενδιαφέρον για την σωστή επιλογή των σπουδών.
 • Ανεύρεση του επαγγελματικού τύπου που ανήκεις (συμβατικός, πρακτικός, ερευνητικός, κτλ.)
 • Οι σχολές που ταιριάζουν σε σένα.
 • Το Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Horizon FULL είναι ένα ευρύ ψυχομετρικό εργαλείο που κατασκευάστηκε στη χώρα μας για τη μέτρηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των Ελλήνων μαθητών και φοιτητών. Το Horizon FULL κατασκευάστηκε ευθύς εξαρχής στην ελληνική γλώσσα, λαμβάνοντας υπόψη και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι κατασκευαστές, αφού μελέτησαν προσεκτικά τη σύγχρονη διεθνή και ελληνική ψυχομετρική πραγματικότητα στο επίπεδο των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, σχεδίασαν μία εξ ολοκλήρου νέα μέτρηση, η οποία είχε ως στόχο, αφενός να καλύψει κάποιες ελλείψεις που εμφανίζουν τα υπάρχοντα εργαλεία μέτρησης ενδιαφερόντων (μη συμβατότητα με το εκπαιδευτικό σύστημα, ψυχομετρικές αδυναμίες, απουσία θεωρητικού πλαισίου κ.λπ.) και αφετέρου να ικανοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την πάγια συμβουλευτική ανάγκη για λεπτομερειακή αποτύπωση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων του ατόμου.

ARISTON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Scientifically designed and supported be PSYCHOMETRIC COMPUTER ACADEMY)

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
 • Για μαθητές άνω των 14 ετών
 • Διερεύνηση :
  • προσωπικότητας
  • κλίσεων
  • ικανοτήτων και δεξιοτήτων
  • αυτοεκτίμησης και εστία ελέγχου
  • ενδιαφέροντα
 • Επιλογή της κατάλληλης ομάδας προσανατολισμού με βάση τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα σου.
 • Ανεύρεση των επαγγελματικών κατηγοριών όπου έχεις το υψηλότερο ενδιαφέρον για την σωστή επιλογή των σπουδών.
 • Οι σχολές που ταιριάζουν σε σένα.

ARISTON DEFENDER – ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ -BULLYING (για μαθητές Δημοτικού)

(Scientifically designed and supported be PSYCHOMETRIC COMPUTER ACADEMY)

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
 • Πρόληψη του Bullying πριν εκδηλωθεί είτε ως θύμα είτε ως θύτης.
 • Τεστ εντοπισμού της ακριβούς τάσης που έχει ένα παιδί να γίνει θύμα ή θύτης του σχολικού εκφοβισμού. Πιο συγκεκριμένα γίνεται διάγνωση της τάσης με μεγάλη ακρίβεια:
  • Σωματική κακοποίηση
  • Λεκτική βία
  • Ψυχολογικός εκβιασμός
  • Εκτίμηση της αξίας του εκφοβισμού

ARISTON KIDS (για μαθητές Δημοτικού)

(Scientifically designed and supported be PSYCHOMETRIC COMPUTER ACADEMY)

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
 • Ένα εξαιρετικό ψυχομετρικό εργαλείο ανάγνωσης πολύ σημαντικών πληροφοριών του παιδιού.
 • Μέτρηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων.
 • Ανάλυση δομής προσωπικότητας.
 • Μέτρηση της αυτοεκτίμησης.