Πολιτική ποιότητας

Η ‘’edusol’’ στηρίζει και δεσμεύεται για την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, συμμορφούμενων με τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις .
Η παραπάνω δέσμευση επιτυγχάνεται με:

 • Την εισαγωγή κατάλληλων Δεικτών Ποιότητας, για τη μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση των κρίσιμων για την ποιότητα διεργασιών που αναφέρονται στο Πλαίσιο Λειτουργίας.
 •  Την τακτική ανασκόπηση των Δεικτών Ποιότητας με στόχο τη διαρκή βελτίωση.
 •  Τη δέσμευση για ικανοποίηση των Υπηρεσιών Διαδικτύου, Εγκατάστασης- Συντήρησης & Υποστήριξης Προϊόντων.
 • Τη δέσμευση για την ικανοποίηση των ενδιαφερομένων ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 •  Την καταγραφή και ανάλυση των αιτημάτων και των αναδράσεων των πελατών.
 •  Την τήρηση προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας του πελάτη.
 •  Την διάθεση των απαιτούμενων πόρων και τη σωστή διαχείριση αυτών.
 •  Την Προστασία και Διαφύλαξη των Προσωπικών Δεδομένων
 • Την ικανοποίηση των πελατών με την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.
 •  Την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα και στα παράπονα των πελατών της εταιρίας.
 • Τη γνωστοποίηση της πολιτικής ποιότητας στο προσωπικό αλλά και στους εξωτερικούς συνεργάτες της επιχείρησης, ώστε αυτή να μπορεί να εφαρμόζεται ικανοποιητικά.
 • Την ενθάρρυνση του προσωπικού αλλά και των εξωτερικών συνεργατών, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή του σχεδίου ποιότητας.
 • Τη συνεχή Βελτίωση και Ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ώστε να διατηρείται «ζωντανό» το εργαλείο διοίκησης της εταιρίας.